Köanmälan

Antagning för barn födda från 2014 och framåt

För att vårt kösystem ska bli mer rättvist för alla – oavsett om barnen är några år när de kommer till Stockholm eller när under ett kalenderår barnen är födda – beslöt styrelsen 2013 att modifiera kö- och antagningsprinciperna till skolan.

De nya köprinciperna gäller för barn födda år 2014 och framåt och syftar till att barn födda t ex den 31 december skall ha samma möjlighet till ett bra könummer som barn födda den 1 januari. Ett annat viktigt syfte är att adoptivbarn och andra barn som inte är födda i Stockholm också ska ha en chans att komma in. Barn kan anmälas till kön från 4 årsdagen.
Könummer beräknas utifrån hur många dagar efter födelsedagen barnet anmälts. Ju närmare anmälningen sker i förhållande till födelsedagen desto bättre könummer.

För barn födda före 2014 gäller tidigare principer, d v s placeringen i kön grundar sig på syskonförtur och anmälans ankomstdatum till skolan.

Syskonförtur

  • Fredrikshovs slotts skolas första urvalskriterium är syskonförtur.
  • Syskonförtur gäller när minst ett barn i familjen redan är inskriven elev på skolan det år det köande barnet ska börja skolan.
  • Syskonförtur gäller endast syskon registrerade på samma folkbokföringsadress.

Antagning

Vid antagning skickas erbjudanden ut till barn med syskonförtur. Därefter skickas erbjudande ut i könummerordning. Erbjudanden till förskoleklass börjar skickas efter årsskiftet det år barnen fyller sex år.

Övrigt

För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera, stryks barnet ur kön om;

  • Erbjudande om plats kommer i retur p g a okänd adress.
  • Familjen avstår från erbjuden plats.
  • Svar på erbjudanden inte inkommer.
  • Svar på erbjudande inte kommer in i tid.

Barn som stryks ur kön får göra en ny anmälan till kön om intresse återuppstår.

Har du fler frågor kan ni kontakta skolans expedition på telefonnummer
08-6612460 eller på mejl kansli@fredrikshov.se

Välkommen med din ansökan.

Vid intagning är 5% av platserna på Fredrikshovs slotts skola reserverade för asylsökande, familjer med barn som bott utomlands under längre tid samt adopterade barn. Detta stöds av Barnkonventionen, §2: ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.”

Anmälan

Endast anmälningar i Schoolsoft godtas.

För anmälningar Klicka här

 

OBS! Anmälningar för barn födda 2014 och efter tas automatisk bort av systemet

 

Det är ert ansvar att hålla uppgifterna uppdaterade. För att uppdatera era uppgifter logga in på er kösida och ange barnets personnummer och den e-postadress ni angav vid registreringen.Fredrikshovs slotts skola