Ägare och styrelse

Stiftelsen Carpe Diem bildades 1993 med syfte att driva skola i Fredrikshovs slott.

I stadgarna slås bland annat fast att stiftelsen ska bedriva grundskola som friskola, värna om fram­tagandet av en elevanpassad metod för undervisning inom främst de naturvetenskapliga ämnena och även stödja utbyte mellan Fredrikshovs slotts skola och skolor i andra länder. Fredrikshovs slotts skola var en av de första friskolorna som startades efter friskolereformen. Den första terminen var hösten 1994.

Fredrikshovs slotts skola drivs helt utan vinstintressen. Alla medel investeras i skolan, undervisningen och eleverna. 2004 köpte stiftelsen slottet och säkrade därmed möjligheten att driva skolan i fastigheten till en rimlig kostnad. Genom kontinuerlig utveckling av skolans verksamhet och pedagogik har Fredrikshov blivit en av Sveriges bästa skolor.

Carpe Diem är huvudman för Fredrikshovs slotts skola och bär det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen är sammansatt av ledamöter med ett djupt engagemang i skolan och som tillsammans besitter ett brett spektrum av kompetenser. De flesta ledamöter är föräldrar till barn i skolan.

Arbetet i styrelsen sker vid regelbundna möten och i grupper som fokuserar på olika utvecklingsfrågor. En valberedning säkerställer att styrelsen är komplett och har en bra sammansättning. Uppdraget som styrelseledamot är oavlönat. Här nedan kan du se den nuvarande styrelsens sammansättning och kompetensprofil.

Du är välkommen att kontakta styrelsen – vi kan svara på övergripande strategiska frågor. Operativa frågor, som rör skolans vardag, exempelvis undervisning eller intagning tar rektor och övrig personal gärna emot.

 

Styrelsens ledamöter

  • Ordförande: Ulf Magnusson, systemvetare
  • Vice ordföranden: Ulrika Hillström, civilekonom och Karin Lennhammer, jurist
  • Ledamöter:
  • Johan Cederlund, jurist
  • Johan Mörner, civilekonom
  • Cecilia Carnefeldt, jurist
  • Annika Poutiainen, kommunikatör

Adjungerade:

  • Maija Möller Grimakova, Rektor
  • Sofia Wallström, Administrativ Chef
  • Revisor: Birgitta Bjelkberg, PWC.

Nyrekrytering 2016

Fredrikshov är en av Sveriges bästa grundskolor. Skolans huvudman är stiftelsen Carpe Diem som enligt sina stadgar ska bedriva skolverksamhet i lokalerna på Fredrikshovs slott. Stiftelsens styrelse har till uppgift att se till att verksamheten leds och utvecklas på bästa sätt. Huvuduppgiften är att tillsätta skolans rektor.

Styrelsens sammansättning
Carpe Diems styrelse består av sju personer. Styrelsen bör vara sammansatt av ledamöter med relevanta kompetensprofiler för att kunna stötta skolans utveckling. Ett antal av styrelseposterna innehas av föräldrar på skolan som samtidigt uppfyller profilkraven. En valberedning nominerar ledamöter.  Inval och omval samt val av ordförande görs av sittande styrelse.

Arbetet i styrelsen
Förutom att delta vid styrelsemöten förväntas ledamöterna medverka i ett antal arbetsgrupper samt genomföra visst praktiskt arbete för skolan. Ett starkt engagemang för skolfrågor och en förmåga att bidra till skolans utveckling är grundkrav för styrelsearbetet. Ledamöterna i styrelsen väljs på 3 år med möjlighet till omval en gång. Arbetet i styrelsen är ideellt.

Styrelsen bad tidigare i maj 2016 valberedningen att bereda ett förslag till ersättare för ordinarie styrelseledamoten Ann Hallsenius som avgått. Ett önskemål om särskild kompetens inom området kommunikation framfördes.

En enig valberedning föreslår att Annika Poutiainen ska väljas in som ordinarie ledamot i styrelsen för stiftelsen Carpe diem.

Valberedningens Ordförande Lena Aronsson

 

 

Fredrikshovs slotts skola