Antagning för barn födda från 2014 och senare

För att vårt kösystem ska bli mer rättvist för alla, oavsett när under ett kalenderår barnen är födda, beslöt styrelsen 2014 att modifiera skolans kö- och antagningsprinciper.

De nya köprinciperna gäller för barn födda år 2014 och senare och syftar till att barn födda t ex den 31 december skall ha samma möjlighet till ett bra könummer som barn födda den 1 januari.

För barn födda före 2014 gäller tidigare principer, d v s placering i kön grundar sig endast på anmälans ankomstdatum till skolan.

Anmälan

  • Barnet måste ha fyllt fyra år. Ogiltiga anmälningar tas automatiskt bort.
  • Endast anmälningar via vårt elektroniska formulär godtas.
  • Barnet måste ha ett giltigt svenskt personnummer. Om barnet har samordningsnummer kontakta kansli@fredrikshov.se

Könummer beräknas utifrån hur många dagar efter fyraårsdagen barnet anmälts. Ju närmare anmälningsdatum i förhållande till fyraårsdagen, desto bättre könummer.
Om flera barn har samma antal dagar i kön kommer turordningen dem emellan att slumpas.

Antagning

Antagning till förskoleklass

Till varje hösttermin tar vi in 24 elever till F-klass. Vid antagning erbjuds plats först till barn med syskonförtur, därefter till barn i könummerordning.

Elever som erbjuds plats kommer att få den informationen via epost eller telefon. Ingen information skickas till elever som inte erbjuds plats.

Antagning till åk 1

Vid antagning till åk 1 tillämpar vi följande urvalskriterier i turordningen;

  1. Elever som gått i förskoleklassen på Fredrikshov och är inskrivna på skolan vid antagningstillfället
  2. Syskonförtur
  3. Könummer

Syskonförtur

Fredrikshovs slotts skolas första urvalskriterium är syskonförtur. Syskonförtur tillämpas barn som redan har minst ett syskon inskrivet på skolan det år det köande barnet ska börja skolan. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress samt ha minst en gemensam vårdnadshavare för att syskonförturen ska vara gällande.

Övrigt

För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera, stryks barnet ur kön om:

  • Erbjudande om plats kommer i retur p.g.a. okänd adress
  • Vi inte får något svar på erbjudandet
  • Svaret på erbjudandet inte kommer in i tid

Barn som stryks ur kön får göra en ny anmälan till kön om intresse åter uppstår. Har ni fler frågor, kontakta skolans kansli: kansli@fredrikshov.se

Tänk på att hålla era uppgifter uppdaterade

Det är ert ansvar att hålla uppgifterna uppdaterade för att vi ska kunna få kontakt med er om ert barn erbjuds en plats på skolan. Logga in här för att uppdatera era uppgifter.

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen EU 2016/679. Kontakta kansli@fredrikshov.se om ni har frågor angående vilka personuppgifter skolan sparar eller om ni önskar radering av personuppgifter.

Frågor

Alla frågor relaterade till köanmälan och antagning till Fredrikshovs slotts skola handhas av skoladministratören. Vänligen kontakta kansli@fredrikshov.se

Obs! Ditt barn måste ha fyllt 4 år.

 

sv_SE