Personuppgiftsbehandling på Fredrikshovs Slotts Skola

Inledning

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter personuppgiftslagen och ställer högre krav på behandlingen av personuppgifter. Bland annat stärks den enskildes rätt kring hur företag behandlar den enskildes personuppgifter. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift menas en identifierad person, eller en identifierbar person. Till exempel namn, bild, andra identifikatorer som medför att det går att identifiera dig.

Elever och vårdnadshavare kan läsa mer på Schoolsoft om hur Fredrikshovs Slotts Skola behandlar  personuppgifter.

Om du inte är elev på Fredrikshovs Slotts Skola

Om du inte är elev på Fredrikshovs Slotts Skola men ansöker till oss kommer dina personuppgifter behandlas i vårt antagningssystem.

Genom att ansöka till någon av våra skolor samtycker du alternativt dina vårdnadshavare till att vi behandlar de nödvändiga personuppgifterna för detta ändamål. De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer och adress. Om du återkallar detta samtycke kommer vi inte längre kunna behandla personuppgifterna vilket medför att du förlorar din plats.

Personuppgifter om du söker jobb

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i dina ansökningshandlingar. Sådana uppgifter omfattar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet och andra uppgifter du lämnar om dig själv i din ansökan.

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi baserar vår behandling på tre rättsliga grunder, nämligen (i) för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten, (ii) på en intresseavvägning (vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse), och (iii) samtycke.

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra/dina rättigheter inom arbetsrätten:

Om vi skulle bli föremål för anspråk enligt diskrimineringslagen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättigheter.

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

För att bedöma och överväga olika kandidater utifrån erfarenheter, meriter och studieresultat. För att administrera kallelse och bokning av tid för intervju(-er). För att samla in och granska ditt CV, personliga brev, betyg och examensbevis. Vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att Fredrikshovs Slotts Skola ska kunna rekrytera nya medarbetare till vår verksamhet.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke:

För att genomföra rekryteringstester som utgör en del av rekryteringsförfarandet. För att spara dina uppgifter i en kandidatpool för framtida anställningar som kan passa dig. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav.

Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och genomföra rekryteringsprocessen.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

I den del vår behandling grundar sig på en intresseavvägning behandlar vi som huvudregel inte dina personuppgifter efter att rekryteringsförfarandet är över. Vi behöver behandla dina personuppgifter efter att du deltagit i en rekryteringsprocess för att tillvarata våra rättigheter enligt diskrimineringslagen. Vi sparar därför uppgifterna i ansökningshandlingarna i två (2) år efter att ansökningsförfarandet är slut. Samtycker du till fortsatt behandling av dina personuppgifter för framtida rekryteringsmöjligheter kommer vi att behandla dina uppgifter för detta ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke eller ändamålet upphört.

Personuppgiftsansvarig är:
Stiftelsen Carpe Diem
Organisationsnummer: 802017-8060
Fredrikshovsgatan 6
115 23 Stockholm

en_GB