Intervju med rektor

Denna vecka har vi välkomnat vår nya rektor Roger Thuring! Här följer en intervju med Roger, där ni får veta lite mer om honom.

Nämn något om dina personliga intressen eller kulturupplevelser som du uppskattar och något som du också delar med din familj

Mitt största personliga intresse är sportfiske. För mig innebär det en möjlighet att umgås med vänner, att resa och att få vistas i naturen (oavsett väder och årstid). Jag har sedan ett tiotal år tillbaka bidragit med artiklar i sportfiskepressen och det har gett mig en god möjlighet att utveckla andra sidor av mig själv än de jag utvecklar i mitt ordinarie arbete.
Som familj delar vi reseintresset, men också den inre resa det innebär att läsa en god bok. Jag och min hustru, Eva-Lotta, utsätter även döttrarna för sådana kulturupplevelser vi själva uppskattade under våra formativa år och senare. Det uppskattas ibland och ibland inte.

Var geografiskt härstammar du ifrån och vart rör du dig gärna vid ledighet?

Största delen av min uppväxt bodde jag i Bromma och det senaste kvartsseklet har jag bott i Stockholms innerstad (Kungsholmen och Södermalm). Familjen har också ett sommarhus ungefär där Östergötlands och Smålands skärgårdar möts. Sedan döttrarna var små, nu 17 respektive 14, har vi tillbringat huvuddelen av sommarlovet där.

Delge ett skolminne från din egen grundskoletid som påverkat och format dig

För mig innebar grundskoletiden, bland mycket annat, att få ta del av världar jag inte hade mött innan. Jag har minnen från teaterbesök, klassisk musik på Kulturhuset och en julkonsert i Storkyrkan. Jag minns också hur mer berättande inslag i historieundervisningen och högläsning under mellanstadiet öppnade mina ögon för allt det fascinerande och intressanta som finns att lära av människor och öden som skett innan vår tid, eller i helt uppdiktade världar.

Berätta om din utbildningsbakgrund och erfarenhet

Jag är lärare i samhällsorienterande ämnen och svenska med inriktning årskurserna 4-9. Utöver det har jag en fil.mag. med historia som huvudämne.
Bortsett från ett par år i IT-sektorn runt millennieskiftet har jag arbetat inom skolväsendet sedan sent 90-tal. Jag har arbetat som lärare, arbetslagsledare och biträdande rektor på enhetsnivå. På huvudmannanivå har jag arbetat som projekt- och utvecklingsledare med pedagogiska utvecklingsfrågor. Jag har även hunnit med att arbeta ett par år på Statens Skolinspektion där jag var projektledare och utredare.

Vad fick dig att välja skolan som arbetsplats?

Ursprungligen handlar det om uppmuntran från min mor som tyckte att jag uppvisade en ängels tålamod i förhållande till min 11 år yngre syster och hennes läxläsning. Själv hade jag ett stort ämnesintresse och för mig blev läraryrket ett pragmatiskt sätt att förena mina akademiska intressen med ett yrke. Ganska snart byttes dock ämnesfokus mot elevfokus och det är alltjämt så.

Vad är din främsta ledarskapsstyrka och varför gynnar den Fredrikshov?

Jag är en tydlig ledare. För mig är rak, ärlig och tydlig kommunikation A och O och helt central för att undvika att tid behöver läggas på oväsentligheter.
För Fredrikshovs del kommer det att innebära trygghet för personal, elever och vårdnadshavare. Jag har sedan flera år tillbaks vana av att leda andra, och känner mig mycket trygg med det.

Hur skapar man enligt dig ett tryggt och motiverande klimat för eleverna?

Trygghetsarbetet tar sin början i att skapa goda relationer. Det finns ett klokt citat som lyder ”know me before you teach me”. För mig så tydliggör citatet elevens perspektiv i relationen skolpersonal/elev. Jag tror på att agera skyndsamt om kränkningar förekommer och jag tror på ett långsiktigt och systematiskt arbete för att skapa en god skolkultur fri från kränkningar och där alla elever kan att få vara sig själva.
En god skolkultur är i sig en grund för att skapa motivation. Om man som elev vågar ställa frågor ifall man inte förstår, vågar svara fast man inte är helt säker på att man har rätt och vågar bidra skapas ett tillåtande och sporrande klimat. En positiv skolkultur och en god undervisningsdesign skapar tillsammans motivation.

Vad är din vision kring Fredrikshovs framtida utveckling?

Det är en svår fråga att besvara, eftersom jag precis tillträtt och därmed inte har full insikt i var skolan befinner sig i dag. Trots det ser jag att Fredrikshovs elever fortsatt ska ha utmärkta studieresultat. De ska uppleva en trygg och inspirerande skolgång, där de får möjlighet att möta nya kunskaper, världar och erfarenheter så att de på så sätt får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Både akademiskt och som personer. De ska rustas med kunskaper och förmågor som gör dem till medskapare av en framtid som bland annat präglas av snabb förändringstakt.
Vi kommer fortsatt att satsa på att lära ut och väcka intresse för naturvetenskap, matematik och språk. Jag vill också att eleverna erövrar sådana kunskaper och betygsresultat att de kommer in på sina förstaval till gymnasiet. Fredrikshovs slotts skola ska vara en förebild för andra skolor, såväl nationellt som internationellt och det ska vara en mycket attraktiv arbetsplats.

Vad vill du att eleverna skall bära med sig utöver sin utbildning efter att ha gått på Fredrikshov?

Utöver det innehåll läroplanen fastställer för utbildningen vill jag att de bär med sig en bred bildning och ett intresse för att lära nytt.
Jag vill att de ska vara väl rustade att möta framtiden. Kompetenser och egenskaper som de behöver ha med sig är bland annat uthållighet, förmågan att fokusera, att vara innovativ och samarbetsförmåga.
Faktorer som gör att jag bedömer dessa kompetenser som viktiga är en ökad förändringstakt, globalisering och digitalisering. Trender som leder till ett utökat uppdrag för skolan om man menar allvar med att rusta eleverna för framtiden.
Slutligen vill jag att eleverna bär med sig glada minnen från sin skoltid på Fredrikshovs slotts skola.

 

Roger Thuring, Rektor på Fredrikshovs slotts skola
sv_SE